Deklaracja Dostępności

Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Dębnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Dębnie

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-27.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu.

Mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące oraz nie korzystające z technologii asystujących:

– zmiana wielkości czcionki

– zmiana kontrastu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Szkoły Anna Lucewicz, mail: zsdebno@poczta.gminalezajsk.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 172429041. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Dębnie, 37-305 Dębno 200A

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Istnieją trzy dostępne dla uczniów wejścia do budynku. Wejście główne oraz wejście od strony przedszkola, do których prowadzą tylko schody oraz wejście od strony sali gimnastycznej, które jest zaopatrzone w podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome oraz słabowidzące.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W szkole znajdują się 3 kondygnacje: piwnica z szatniami uczniów klas 1-8, do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Parter z korytarzem, oraz Piętro na które prowadzą schody dwuetapowe. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i szatnie) znajduję się korytarz. Budynek nie posiada wind. Posiada natomiast schodołaz, który w razie potrzeby może być zastosowany do transportu osób niepełnosprawnych na piętro. Sala gimnastyczna znajduję się na parterze i jest dostępna dla każdego.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, informacjami głosowymi, pętlami indukcyjnymi.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie szkoły są miejsca parkingowe bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

KOMENTARZ:

W tej sekcji można zawrzeć także inne informacje skierowane do osób niepełnosprawnych, na przykład opis sposobu dojazdu, inne sposoby porozumiewania się itp. Dobrymi praktykami są także umieszczenie informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, w języku migowym oraz dodanie fotografii budynku.

Podmiot może dalej umieścić dodatkowe, nieobowiązkowe informacje, na przykład:

  • deklaracja o chęci osiągnięcia lub osiągnięciu poziomu wyższego od wymagań prawnych, na przykład „Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA